MR-283/b és MRN-671/b

Vizsgatételek és olvasmányjegyzékek

Kenyeres Zoltán

Általános kötelező szakirodalom:

NÉMETH G Béla, A románcostól a tragikusig = N. G. B., Küllő és kerék, Bp.,1981, 206–221.

VERES András, A „homo aestheticus.” Kosztolányi Dezső vázlatos pályaképe, Literatura, 2004, 3–4. sz., 293–307.

TÉTELEK

1. Kosztolányi Dezső és Ady Endre

Ajánlott irodalom:

ADY Endre, Négy fal között = AEÖPM, VIII., szerk., VEZÉR Erzsébet, Bp., 1968, 225–228; 524. (Vagy Ady kritikájának bármely más kiadása.)

Kosztolányi Dezső levele Ady Endrének = KOSZTOLÁNYI Dezső, Levelek, naplók, s. a. r. RÉZ Pál, Bp., 1996, 124–125.

Kosztolány Dezső Ady Endréről = KOSZTOLÁNYI Dezső, Egy ég alatt, s. a. r., RÉZ Pál, Bp., 1977, 199-239; 606–939.

FENYŐ Miksa, Kosztolányi Ady-cikke, Ny, 1929, II, 127–132.

SZITÁR Katalin, Narratíva a lírában és líraiság a prózában. Poétikai szempontok az „Ady-revízió”értelmezéséhez = Tanulmányok Kosztolányi Dezsőről, szerk. KABDEBÓ Lóránt, KULCSÁR SZABÓ Ernő, Bp., 1998 (a továbbiakban: Tanulmányok…), 272–290.

2. Kosztolányi Dezső és Babits Mihály

Ajánlott irodalom:

BABITS Mihály, Levelezése 1890–1906, s. a. r. ZSOLDOS Sándor, Bp., 1998, 99.,111., 112., 116., 133., 134. sz. levél.

KOSZTOLÁNYI Dezső, Önmagamról, Nyugat,1933, I, 4–7 ; Ua: Egy ég alatt, id. kiad., 584–590.

BABITS Mihály, Könyvről könyvre (Morál nélkül, Relativizmus), Nyugat, 1933, I, 125–126.

BABITS Mihály, Könyvről könyvre (Esti Kornél), Nyugat, 1933, I, 688–689; Könyvről könyvre (Remekek hibáiról, Forma és tartalom, Nyugat, 1933, II, 71–72.

BABITS Mihály, Kosztolányi, Nyugat, 1933, II, 395–401.

3. Kosztolányi Dezső és József Attila

Ajánlott irodalom:

JÓZSEF Attila, Kosztolányi Dezső, JAÖM, III, s. a. r. SZABOLCSI Miklós, Bp., 167–170. (Elérhető az interneten: www. magyar-irodalom.elte.hu.)

VERES András, Világképek dialógusa. József Attila Kosztolány-bírálatáról = Testet öltött érv. Az értekező József Attila, szerk., TVERDOTA György, VERES András, Bp., 2003, 64–77.

SZŐKE György, Kosztolányi és József Attila – egymás tükrében = Tanulmányok…, 22–26.

KENYERES Zoltán, Párhuzamos történetek, Új Dunatáj, 2005, 2. sz., 3. sz.

4. Ady Endre és Babits Mihály költészete

Ajánlott irodalom:

KENYERES Zoltán, Ady Endre, Bp., 1998. Részlet a könyvből (az Értékek rezignációja című fejezet).

RÁBA György, Babits Mihály költészete 1903–1920., Bp., 1981.

TOLCSVAI NAGY Gábor, Bizonyosság és kétely határán, Literatura, 1994, 1. sz., 73–87.

SIPOS Lajos, Babits Mihály, Bp., 2003.

5. Kosztolányi Dezső: Négy fal között; A szegény kisgyermek panaszai

Ajánlott irodalom:

Ady Endre kritikája (lásd 1. tétel).

LUKÁCS György, Kosztolányi Dezső: Négy fal között = L. Gy., Magyar irodalom, magyar – kultúra, szerk., FEHÉR Ferenc, KENYERES Zoltán, Bp., 1970, 26–28.

KOSZTOLÁNYI Dezső, Rilke, Nyugat, 1909, II, 301–313 = K. D., Ércnél maradóbb, s. a. r. RÉZ Pál, Bp., 1975, 345–364.

LENGYEL Menyhért, Kosztolányi Dezső: A szegény kisgyermek panaszai, Nyugat, 1910, II, 1008–1010.

KARINTHY Frigyes, „A szegény kisgyermek panaszai”, Nyugat, 1910, II, 1010–1013.

VARGHA Kálmán, Üllői-úti fák = Miért szép?, szerk. ALBERT Zsuzsa, VARGHA Kálmán, Bp., 1968, 174–178.

KISS Ferenc, Az érett Kosztolányi, Bp., 1977, 7–35.

KARÁTSONY Endre, Miért „szegény” a kisgyermek?, Műhely (Győr), 1999, 5–6. sz., 79–83.

SZŐKE György, „Mostan színes tintákról álmodom” = Sz. Gy., Az árnyékvilág árkain, Bp., 2003, 139–148.

6. Kosztolányi Dezső: Modern költők

Ajánlott irodalom:

A „Holló”-vita. ELEK Artúr, Poe „Hollójá”-nak legújabb fordítása, Nyugat, 1913, II, 591–593; KOSZTOLÁNYI Dezső, A „holló” (Válasz Elek Artúrnak), Nyugat, II, 641–644.

TÓTH Árpád, Kosztolányi Dezső: Modern költők, Nyugat, 1914, I, 287–288.

RÁBA György, Szép hűtlenek, Bp., 1969, 219–290.

BORI Imre, Kosztolányi Dezső, Újvidék, 1986, 84–92.

7. Kosztolányí lírája 1911-től 1920-ig, az Őszi koncerttől a Kenyér és borig.

Ajánlott irodalom:

VÁRADY István, Kosztolányi Dezső: Őszi koncert, Kártya, Nyugat, 1911, I, 988–989.

TÓTH Árpád, Kosztolányi Dezső: Mák, Nyugat, 1917, I, 220–221.

RÓNAY László, Kosztolányi Dezső, Bp., 1977, 54–94.

BORI Imre, I. m., 92–101.

8. A Kenyér és bor és A bús férfi panaszai

Ajánlott irodalom:

BORI Imre, I. m., 102–110.

KIRÁLY István, Kosztolányi. Vita és vallomás, Bp., 1986, 216–236.

9. Novellák az 1920-as évekbeli regényekig

Ajánlott irodalom:

KENYERES Zoltán, Két uralkodó stílusmoduláció a premodern prózáig = K. Z., Korok, pályák, művek, Bp., 2004, 22–31.

DOBOS István, Alaktan és értelmezéstörténet, Debrecen, 1995.

LENGYEL Menyhért, Kosztolányi Dezső: Boszorkányos esték, Nyugat, 1909, II, 109–110.

KARINTHY Frigyes, Kosztolányi Dezső: Bolondok, Nyugat, 1911, II, 947–948.

SCHÖPFLIN Aladár, Bűbájosok, Kosztolányi Dezső novellái, Nyugat, 1916, I, 499–500.

SZABÓ Ede, Kosztolányi Dezső. Vakbélgyulladás = Miért szép?, Szerk. RÓNAY György, VARGHA Kálmán, Bp., 1975, 292–302.

KISS Ferenc, I. m., 165–174. (A rossz orvos.)

SZEGEDY-MASZÁK Mihály, Kései művek előképe, Kosztolányi: A cseh trombitás = Sz.-M. M., Irodalmi kánonok, Bp., 1998, 141–155.

KARÁTSONY Endre, Kosztolányi és a közhely. Társadalom, beszéd és halál az 1920 előtti elbeszélésekben = K. E., Baudelaire ajándéka, Pécs, 1994, 63–74.

SZŐKE György, Kosztolányi, a szegény kis beteg = Sz. Gy., I. m., 149–160.

10. Nero, a véres költő

Ajánlott irodalom:

KISS Ferenc, I. m., 113–164.

BORI Imre, I. m., 124–140.

KIRÁLY István, I. m., 73–88.

HIMA Gabriella, Kosztolányi és az egzisztenciális regény, Bp., 1992, 65–90.

SZEGEDY-MASZÁK Mihály, Nézőpont és értékszerkezet A véres költőben = Sz.-M. M., „Minta a szőnyegen”, Bp., 1995, 176–184.

BEZDÁN Györgyi, „Mögötte láthatatlan uszály…” = Tanulmányok…, 61–78.

11. Pacsirta

Ajánlott irodalom:

RÓNAY György, A regény és az élet, Bp. (1947), 1985, 456–461.

KISS Ferenc, I. m., 175–208.

BORI Imre, I. m., 141–154.

KIRÁLY István, I. m., 88–103.

HIMA Gabriella, I. m., 91–113.

SZEGEDY-MASZÁK Mihály, Körkörösség és transzcendencia a Pacsirtában = Sz-M. M., Minta a szőnyegen”, id. kiad., 185–197.

12. Aranysárkány

Ajánlott irodalom:

RÓNAY György, I. m., 462–467.

KISS Ferenc, I. m., 209–232.

BORI Imre, I. m., 141–154.

KIRÁLY István, I. m., 103–122.

HIMA Gabriella, I. m., 113–136.

KARÁTSONY Endre, A tőrbe csalt humanizmus = K. E., I. m., 98–109.

SZEGEDY-MASZÁK Mihály, Idő, nézőpont és értékszerkezet az Aranysárkányban, Sz.-M. M., Minta a szőnyegen”, id. kiad., 199–214.

SZILÁGYI Zsófia, Aranysárkány = arany + sár?= Tanulmányok…, 92–105.

BÓNUS Tibor, A kontextusra ráhagyatkozó jelentés = Uo., 106–132.

13. Édes Anna

Ajánlott irodalom:

KISS Ferenc, I. m., 267–302.

BORI Imre, I. m., 155–184.

KIRÁLY István, I. m., 122–155.

HIMA Gabriella, I. m., 137–168.

VERES András, Kosztolányi Édes Annája = Tanulmányok…, 133–142.

BARABÁS Judit, Édes Anna = Tanulmányok…, 143–157.