Szilágyi Márton

MRN-562 Írók és művek a magyar reformkor irodalmában

Vizsgatételek

(2005-2006-os tavaszi félév)

 

Megjegyzés: ahol nem szerepel ajánlott kiadás, ott a felkészüléshez bármelyik, teljes szöveget tartalmazó edíció használható. Az egyes témák feldolgozásához az előadáson elhangzottak is segítséget nyújtanak. A vizsgán a kijelölt szépirodalmi szövegek magabiztos, átfogó ismerete és a művek poétikai értelmezésének önálló gondolkodásra valló kísérlete a kívánatos. 

 

 

1. Kölcsey Ferenc lírája

Ajánlott kiadás:

Kölcsey Ferenc, Versek és versfordítások, sajtó alá rendezte: Szabó G. Zoltán, Universitas Kiadó, Bp., 2001.

Szakirodalom:

Kulin Ferenc, Közelítések a reformkorhoz, Tanulmányok, Magvet Könyvkiadó, Bp., 1986, (Elvek és utak), 57–105.

Márton László, A Sors princípiuma Kölcsey költészetében = Uő., Az áhítatos embergép, Jelenkor Kiadó, Pécs, 1999, 61–80.

Szörényi László, A Hymnus helye a magyar és a világirodalomban = Uő., „Multaddal valamit kezdeni”, Tanulmányok, Magvető Könyvkiadó, Bp., 1989, (JAK füzetek), 29–35.

 

2. Vörösmarty Mihály lírája

Szakirodalom: Szörényi László, „Álmaim is voltak, voltak...”, Tanulmányok a XIX. századi magyar irodalomról, Akadémiai Kiadó, Bp., 2004, 16–59.

 

3. Vörösmarty Mihály: Zalán futása

Szakirodalom: Szörényi László, „...s hű a’ haladékony időhöz”, Kompozíció és történelemszemlélet a Zalán futásában = Uő., „Multaddal valamit kezdeni”, Tanulmányok, Magvető Könyvkiadó, Bp., 1989, (JAK füzetek 45.), 36–84.

 

4. Vajda Péter: Dalhon

Ajánlott kiadás:

Vajda Péter művei, a válogatás, a szöveggondozás és ajegyzetek: Mudra Viktória és Zákány Tóth Péter, Kortárs Könyvkiadó, Bp., 2004, (Magyar Remekírók).

 

5. Eötvös József regényei (az alábbiak közül egy választható és választandó: A karthauzi, Magyarország 1514-ben, A falu jegyzője)

Szakirodalom:

Kulin Ferenc, Közelítések a reformkorhoz, Tanulmányok, Magvető Könyvkiadó, Bp., 1986, (Elvek és utak), 143–192.

Sőtér István, Eötvös József, Második, átdolgozott kiadás, Akadémiai Kiadó, Bp., 1967.

Szilágyi Márton, Megváltás és katasztrófa, Eötvös József: Magyarország 1514-ben, It, 2004, 4. szám, 433–453.

Devescovi Balázs, Történettudomány versus szépirodalom, A Magyarország 1514-ben mint történeti regény, It, 2004, 4. szám, 454–484.       

 

6. Czakó Zsigmond: Leona; Teleki László: Kegyenc

Ajánlott kiadás:

Czakóhoz: A magyar dráma antológiája I–II., szerk. Kerényi Ferenc, Osiris, Bp., 2005.

Telekihez: Magyar drámaírók, 19. század, I. kötet, A válogatás, a szöveggondozás és a jegyzetek: Nagy Péter,Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp., 1984, 673–775.

Szakirodalom:

Dörgő Tibor, Czakó Zsigmond és világértelmező drámái, Napkút Kiadó, Bp., 2004.

 

7. Petőfi Sándor: János vitéz

Ajánlott kiadás: Petőfi Sándor összes költeményei (1844. szeptember – 1845. július), Kritikai kiadás, sajtó alá rendezte: Kiss József, Kerényi Ferenc, Martinkó András, Ratzky Rita, Szabó G. Zoltán, szerkesztette: Kerényi Ferenc, Akadémiai Kiadó, Bp., 1997, (Petőfi Sándor Összes Művei 3.), 40–91.

Szakirodalom: Korompay H. János, Szerkezet és jelentés a János vitézben =  Visszapillantó tükör, Tanulmányok Lukácsy Sándor 75. születésnapjára, szerk. Kerényi Ferenc és Kecskeméti Gábor, Universitas Könyvkiadó, Bp., 2000, 178–199.

 

8. Petőfi Sándor lírája

Szakirodalom:

Kerényi Ferenc, Petőfi Sándor, Elektra Kiadóház, Bp., 2002, (Élet-kép).

Margócsy István, Petőfi Sándor, Kísérlet, Korona Kiadó, Bp., 1999, (Klasszikusaink).

 

9. Arany János: Toldi

Szakirodalom:

Keresztury Dezső, „S mi vagyok én...”, Arany János 1817–1856, Bp., 1967.

Szilágyi Márton, „Köszönöm az Isten gazdag kegyelmének”, Arany János: Toldi, Alföld, 2005, 12. szám, 85–97.

 

10. Jókai Mór: Novellák 

Ajánlott kiadás:

Jókai Mór, Elbeszélések (1842–1848), I. kötet, sajtó alá rendezte: Oltványi Ambrus, Akadémiai Kiadó, Bp., 1971.

Szakirodalom:

Szilasi László, A selyemgubó és a „bonczoló kés”, Osiris – Pompeji, Bp., 2000, (deKON Könyvek)  

 

                                                                                                          Szilágyi Márton

                                                                                                          egyetemi docens