Szakzáróvizsga-tételek az

Irodalomtanítás elmélete című tárgyból a kredites hallgatók számára

 

 

1.      Iskolaszerkezet, iskolafogalom, irodalomtanítás. Az „irodalom” tantárgy kialakulásának történeti folyamata Magyarországon

2.      Irodalomtanítási stratégiák a világban a harmadik évezredben az alap tendenciák összefoglalásával és egy rendszer (angol, francia, német, orosz, svéd, japán, izraeli, egyesült-államokbeli, nemzetközi érettségi) bemutatásával

3.      A 2005 szeptemberétől érvényes tantervi szabályozás elméleti és gyakorlati problémái: nemzeti alaptanterv, helyi tanterv, egyéni tanterv, tematikus terv

4.      Az életmű tanításának irodalomtudományi, pedagógiai-pszichológiai és módszertani problémái Petőfi vagy Arany vagy Ady vagy Babits vagy Kosztolányi vagy József Attila pályája kapcsán

5.      Az irodalomóra mint hermeneutikai szituáció (egy „látásmód”-ot reprezentáló tanítási egységben)

6.      Az irodalomismeret fogalma, összetevői; motivációs technikák Csokonai vagy Berzsenyi vagy Kölcsey-portré tanítása során

7.      Irodalmi paradigmák napjainkban. A kortárs irodalom szerepe az irodalomtanításban Orbán Ottó vagy Esterházy Péter vagy Tandori Dezső vagy Parti Nagy Lajos vagy Nagy Gáspár műve(i) alapján

8.      Az irodalmi ismeret. A műismeret biztosításának és ellenőrzésének lehetőségei az irodalomtanításban Szophoklész vagy Shakespeare vagy Katona József vagy Madách Imre vagy Örkény vagy Spiró egyik drámai művének tárgyalásakor

9.      Az irodalmi ismeret. A történeti ismeretek (művelődés-, alakulás-, befogadás- és irodalomtörténet). A történetiség példája a Balassi „portré” tanításával

10.  Az irodalomtanítás és irodalomtanulás módszere (evokáció, jelentésértés, reflexió). A módszer alkalmazása. Kölcsey Himnusz vagy Petőfi Itt benn vagyok a férfikor nyarában…, vagy Arany Szondi két apródja vagy Ady A vár fehér asszonya vagy Babits Esti kérdés vagy Kosztolányi Boldog szomorú dal vagy József Attila Tiszta szívvel c. műve alapján

11.  Irodalomtanulási technikák (grafikus, szervező, pár-és csoportmunka, vita Vörösmarty Szózat vagy Radnóti Hetedik ecloga vagy Dsida Nagycsütörtök című verse vagy egy 19-20. századi regény tanítása során

12.  Kompetencia -, készség – és képességfejlesztés. Az összehasonlító elemzés tanításának lépései. Babits Mihály A gazda bekeríti házát vagy Arany János és Orbán Ottó Vojtina-versei vagy Radnóti és Pilinszky egy-egy alkotása alapján

13.  Műelemzési iskolák a tanításban: Szilágyi Domokos Héjjasfalva felé c. versének tanítása közben

14.  Az irodalom határterületei: filmolvasás, kreatív dráma, kreatív írás, populáris regiszter, regionális kultúra az irodalomórán – az egyik problémakör részletes kifejtésével

 

 

Budapest, 2006. márc. 20.                                                                Sipos Lajos

                                                                                                       egyetemi  tanár