Kiegészítő szak

Tétel- és olvasmányjegyzék

 

Tavaszi félév

 

 

 

1. A barokk irodalom kezdetei

a – KOPCSÁNYI Márton, HAJNAL Mátyás = Magyar költők. 17. század. A kuruc kor költészete, vál., szöv.g. és jegyz. KOMLOVSZKY Tibor, Bp., 1990 (Magyar Remekírók) I, 283–287, 353–371.

– NYÉKI VÖRÖS Mátyás versei = Narancs és Sötétzöld, 404–419, 423–438.

– VERESMARTI  Mihály = Magyar emlékírók. 16–18. század, vál., szöv.g. és jegyz. BITSKEY István, Bp., 1982. (Magyar Remekírók) 123–184. (A 4. tételhez is)

b. – KLANICZAY Tibor, A magyar barokk irodalom kialakulása, ItK, 1960, 319–341, 443–461. vagy  Uő., Reneszánsz és barokk, Bp., 1961. 361–436.

– BÁN Imre, A magyar barokk próza változatai = Uő., Eszmék és stílusok, Bp., 1976. 186–202.

– BITSKEY István, Lépes Bálint és az olasz „Seicento” stílus = Uő., Eszmék, művek, hagyományok, Debrecen, 1996. 148–159.

 

2. Pázmány Péter

a. – Válogatás Pázmány Péter műveiből, vál. ŐRY Miklós, SZABÓ Ferenc, VASS Péter,  Bp., 1983. II, 69–82, 229–255, 271–286, III. 123–133, 271–286, 299–310.

b. – BITSKEY István, Humanista erudició és barokk világkép, Bp., 1979. 9–16, 103–168.

– Uő., Pázmány Péter grazi vitairatai = Uő., Eszmék, művek, hagyományok, Debrecen, 1996. 161–178.

 

3. Barokk költészet, 17. század

a.– BENICZKY Péter, BALASSA Bálint, ESTERHÁZY Pál, KOHÁRY István = Magyar költők. 17. század. A kuruc kor költészete, vál., szöv.g. és jegyz. KOMLOVSZKY Tibor, Bp., 1990 (Magyar Remekírók) I, 409–454, 500–520, 585–614.

b.– VARGA Imre, A magyar barokk költészet egy változata, ItK, 1973. 501–513.

– Uő., Gr. Balassa Bálint magyar nyelvű önéletrajz-drámája 1643-ból, ItK, 1979. 427–446.

– ESTERHÁZY Pál, Mars Hungaricus, Bp., 1989. 409–427.

 

4. A barokk emlékíró irodalom kezdetei a 17. században

a. – KEMÉNY János Önéletírása, kiad., bev. V. WINDISCH Éva, Bp., 1959. 71–155.

– VERESMARTI Mihály, SZALÁRDI János, TÓTFALUSI KIS Miklós = Magyar emlékírók. 16–18. század, vál., szöv.g. és jegyz. BITSKEY István, Bp., 1982. (Magyar Remekírók) 123–214, 343–468.

b. – V. WINDISCH Éva kísérő tanulmánya az a. alatt idézett Kemény-kiadáshoz.

– SZÁVAI János, Az önéletírás, Bp., 1978. 55–27, 78–101.

– BITSKEY István, História, emlékirat, önvallomás = Uő., Eszmék, művek, hagyományok, Debrecen, 1996. 225–261. (A 12–13. tételhez is)

 

5. Zrínyi Miklós költői életműve

a. – ZRÍNYI Miklós, Adriai tengernek Syrenaia, Bp., 1980. vagy minden költői műve a ZRÍNYI Miklós Összes művei c. kötetből, kiad. KLANICZAY Tibor, Bp., 1958.

b. – KLANICZAY Tibor, Zrínyi Miklós, 2. kiad., Bp., 1964. 75–317.

– KOVÁCS Sándor Iván, A lírikus Zrínyi, Bp., 1986. 49–63.

 

6. Zrínyi Miklós prózai életműve

a. – ZRÍNYI Miklós Prózai művei, kiad. KOVÁCS Sándor Iván, Bp., 1985. 177–228, 255–304, 377–433.

b. – KLANICZAY Tibor, Zrínyi helye a XVII. század politikai eszméinek világában = Uő., Pallas magyar ivadékai, Bp., 1985. 153–211. vagy Irodalom és ideológia a 16–17. században, szerk. VARJAS Béla, Bp., 1987. 337–400.

 

7. Az eposzműfaj utóélete

a. LISTIUS László, KŐSZEGHY Pál = Magyar költők. 17. század. A kuruc kor költészete, vál., szöv.g. és jegyz. KOMLOVSZKY Tibor, Bp., 1990 (Magyar Remekírók) I, 462–485, 521–541.

– PASKÓ Kristóf, a Rákóczi-eposz, KŐSZEGHY Pál = Zöld, 207–215, 346–347, 349–355, 560–581.

b. – Uők., bevez. = Zöld, 204–206, 345–346, 348–349, 553–559.

 

8. A népszerű irodalom a 17. században

a. – Szécsi Jánosnak mutatott rettenetes dolog, Fortunátus, Szent Patricius purgatóriumjáról való história, TESSENI Vencel, ROZSNYAI Dávid, HALLER János = Magyar elbeszélők. 16–18. század, vál. GYENIS Vilmos, S. SÁRDI Margit, szöv.g. és jegyz. S. SÁRDI Margit, Bp., 1986. (Magyar Remekírók) 193–345, 388–511.

b. – Fortunatus és Magelóna históriája, bev., szöv.g. és jegyz. NEMESKÜRTY István, Bp., 1984. 7–22.

– az a. alatt idézett szövegkiadás jegyzetei a művekhez, valamint az utószó.

 

9. Gyöngyösi István

a. – Márssal társalkodó murányi Vénus, kiad. JANKOVICS József, NYERGES Judit, Bp., 1998. (RMKt Források 8.)

Porábul megéledett Főnix (Kemény János emlékezete), kiad. uők., Bp., 2000. (RMKt Források 10).

b. – AGÁRDI Péter, Rendiség és esztétikum, Bp., 1972.

 

10. Polgári jellegű szellemi mozgalmak (puritanizmus, coccejanizmus, pietizmus, janzenizmus)

a. – APÁCZAI CSERE János, Az iskolák fölöttébb szükséges voltáról, előszó SZIGETHY Gábor, Bp., 1981. (Gondolkodó Magyarok)

– TÓTFALUSI KIS Miklós = Magyar emlékírók. 16–18. század, vál., szöv.g. és jegyz. BITSKEY István, Bp., 1982. (Magyar Remekírók) 343–468.

– PÁPAI PÁRIZ Ferenc = Magyar gondolkodók. 16–18. század, vál., szöv.g. és jegyz. TARNÓC Márton, Bp., 1979. (Magyar Remekírók) 754–778.

PETRŐCZY Kata Szidónia = RMKT XVII/16, kiad. S. SÁRDI Margit, Bp., 2000. 377–435.

– RÉVAY Erzsébet, RADVÁNSZKY János, RÁDAY Pál = Magyar költők. 17. század. A kuruc kor költészete, vál., szöv.g. és jegyz. KOMLOVSZKY Tibor, Bp., 1990 (Magyar Remekírók) I, 615–645.

b. – APÁCZAI CSERE János, Magyar Encyclopaedia, kiad. SZIGETI József, Bukarest, 1977. SZIGETI József kísérő tanulmánya.

– S. SÁRDI Margit, Petrőczy Kata Szidónia költészete, Bp., 1976. 76–138. és RKMT XVII/16. 633–644.

– Uő., Nőköltőink első generációja: a főúri költőnők = Szerep és alkotás, szerk. NAGY Beáta, S. SÁRDI Margit, Debrecen, 1997.

– PÁPAI PÁRIZ Ferenc = Zöld, 440–442.

– RÁDAY Pál = Zöld, 476–477.

 

11. A kuruc küzdelmek poltikai költészete. A publicisztika kezdetei

a. A kuruc kor költészete = Magyar költők. 17. század. A kuruc kor költészete, vál., szöv.g. és jegyz. KOMLOVSZKY Tibor, Bp., 1990 (Magyar Remekírók) II, 75–429.

Mercurius Veridicus, bev. BENDA Kálmán, Bp., 1979.

b. – A kuruc küzdelmek költészete, kiad. VARGA Imre, Bp., 1977. 5–18.

 

12. Barokk önéletírás I. Bethlen Miklós, Cserei Mihály

a. – BETHLEN Miklós Önéletírása, I–II, kiad. V. WINDISCH Éva, Bp., 1955. I. 105–222.

– CSEREI Mihály = Magyar emlékírók. 16–18. század, vál., szöv.g. és jegyz. BITSKEY István, Bp., 1982. (Magyar Remekírók) 471–694.

b. – V. WINDISCH Éva kísérő tanulmánya az a. alatt idézett Bethlen-kiadáshoz.

 

13. Barokk önéletírás II. Rákóczi Ferenc, Apor Péter, Bethlen Kata

a. – RÁKÓCZI Ferenc, Vallomások. Emlékiratok, kiad. HOPP Lajos, Bp., 1979. 5–351.

– APOR Péter, BETHLEN Kata = Magyar emlékírók. 16–18. század, vál., szöv.g. és jegyz. BITSKEY István, Bp., 1982. (Magyar Remekírók) 695–890.

b. – KÖPECZI Béla, II. Rákóczi Ferenc, az államférfi és az író, Bp., 1976.

– Bethlen Kata = Zöld, 658–660.

 

14. A népszerű irodalom a 18. században

a. – TAXONYI János, KÓNYI János, ANDRÁD Sámuel, ILLEI János, HALLER László, MÉSZÁROS Ignác = Magyar elbeszélők. 16–18. század, vál. GYENIS Vilmos, S. SÁRDI Margit, szöv.g. és jegyz. S. SÁRDI Margit, Bp., 1986. (Magyar Remekírók) 545–587, 638–689, 713–718, 749–850.

– BOD Péter, Szent Hilárius, kiad. HARGITTAY Emil, Bp., 1987. 27–73.

– HERMÁNYI DIENES József, Nagyenyedi Demokritus = HDJ. Szépprózai munkái, kiad. S. SÁRDI Margit, Bp., 1992. 182–261.

b. – HARGITTAY Emil előszava az a. alatt idézett Bod-kiadáshoz.

– S. SÁRDI Margit előszava az a. alatt idézett Hermányi Dienes-kiadáshoz.

 

15. A rokokó irodalom

a. – AMADE László = Magyar költők. 18. század, vál., szöv.g. és jegyz. MEZEI Márta, Bp., 1983. (Magyar Remekírók) 42–70.

b. – SZAUDER József, Jegyzetek a rokokóról, ItK, 1976. 285–296.

– BARÓTI Dezső, A rokokó, Bp., 1986. 7–58, 93–175.

– TŐZSÉR Árpád, A rokokó vers mozdulatai, ItK, 1980. 409–427.

 

16. Faludi Ferenc

a. – Versei = „Fortuna szekerén okossan ülj”, vál., szöv.g. és utószó VARGHA Balázs, Bp., 1985. 43–135.

Téli éjszakák = FF. Prózai művei, kiad. VÖRÖS Imre, URAY Piroska, Bp., 1991. 595–734.

b. – VARGHA BALázs és VÖRÖS Imre előszavai az a. alatt idézett kiadásokhoz.

– HORVÁTH János, A magyar irodalmi népiesség Faluditól Petőfiig, Bp., 1927. 5–42.

 

17. Mikes Kelemen

a. – Törökországi levelek, kiad. S. SÁRDI Margit, Bp., 1997.

b. – HOPP Lajos, Eredetiség és utánzás a Törökországi levelekben, Helikon, 1965. 375–380. vagy Acta Litteraria, 1965. 192–195.

– Uő., Mikes és a korai felvilágosodás, ItK, 1972. 273–289.

 

18.  A magyar nyelvű iskoladráma

a. – Kocsonya Mihály házassága, ILLEI János, SIMAI Kristóf = Magyar drámaírók. 16–18. század, vál., szöv.g. és jegyz. NAGY Péter, Bp., 1981. (Magyar Remekírók) 699–717, 913–1052.

b. – NAGY Péter, A francia klasszikus dráma fogadtatása Magyarországon, Bp., 1943.

– Az a. alatt idézett kiadás kísérő tanulmánya.

– GRAGGER Róbert, Illei János Tornyos Péterének forrásai, EphK, 1908. 585–598.