I. tételsor
Babits művészetelmélete és műformái

 

1. Eszmei és filozófiai problémák, világkép-változás és globalizáció a késő modernitás korában. Nietzsche; Freud, Jung, Adler; Bergson; történetbölcseleti irányok: Spengler, Ortega, Huizinga; a marxizmus mint történelem-, társadalom- és gazdaságfilozófia; az egzisztencializmus kérdésirányai; a század vallásbölcseletei (az egyik problémakör részletes kifejtésével)

 

2. A századelő szellemi élete. Folyóiratok, kiadók, társaságok. A Hét, Új Idők, Huszadik Század, Élet (1909–1944), Társadalomtudományi Társaság (áttekintés az egyik részletes bemutatásával). A Nyugat-folyóirat előzményei és története, szemléleti irányai és vitái.

 

Ajánlott irodalom:

KENYERES Zoltán: A Nyugat periódusai = K. Z. , Korok, pályák, művek; Bp., Akadémiai Kiadó, 2004, 58–83.

A Nyugat-jelenség (1908–1998), szerk. Szabó B. István, Bp., Anonymus, 1998.

SCHILLER Erzsébet, A Nyugat folyóirat viszonya az irodalomtörténet-íráshoz = Változatok a modernitásra. Tanulmányok a Nyugatról,  szerk. GINTLI Tibor, Bp. Anonymus, 2001, 5–18.

RÓNAY László, A Nyugat és a világirodalom = R. L. , Szabálytalan arcképek, Bp., 1982, 261–279.

 

3. Babits Mihály első két kötetének poétikai tapasztalata

 

Ajánlott szövegek:

A Spinoza-szobor előtt, A lírikus epilógja, In Horatium, Húnyt szemmel, Óda a bűnhöz, Himnusz Iriszhez, Messze, messze…, Az örök folyó, Esti kérdés, Fekete ország, A Danaidák stb.

 

Ajánlott irodalom:

Babits Mihály Arany Jánosról, s.a.r. PIENTÁK Attila, Bp., ELTE Eötvös, 2003.

A Babits család levelezése, s.a.r. BUDA Attila, Bp., Universitas, 1996.

BABITS Mihály, „Engem nem látott senki még” Babits olvasókönyv I.-II., s.a.r. SIPOS Lajos, Bp., Historia Litteraria Alapítvány – Korona, 1999.

BABITS Mihály, „Itt a halk és komoly beszéd ideje.” Interjúk, vallomások, s.a.r.  TÉGLÁS János, Celldömölk, Painz-Westermann, 1997.

KELEVÉZ Ágnes, A keletkező szöveg esztétikája. Genetikai közelítés Babits költészetéhez, Bp., Argumentum, 2000.

…kínok és álmok közt…”. Czeizel Endre, Gyenes György, Harmati Lídia, Németh Attila, Rihmer Zoltán, Sipos Lajos, Szállási Árpád Babitsról,  szerk. SIPOS Lajos, Bp., Akadémiai, 2004.

NEMES NAGY Ágnes, A hegyi költő, Bp., 1984.

NÉMETH G. Béla, Babits, a szabadító, Bp., 1987.

RÁBA György, Babits Mihály, Bp. 1983.

RÁBA György, Babits Mihály költészete 1903-1920, Bp., Szépirodalmi, 1981.

RIMÓCZI-HAMAR Márta, Babits Horatius ellen?, Irodalomismeret, 2004/1–2.

SIPOS Lajos, Babits Mihály. Élet-kép, Bp., Elektra, 2003.

TVERDOTA György, Babits megtérése = Látókörök metszése. Írások Szegedy-Maszák Mihály születésnapjára, szerk. ZEMPLÉNYI Ferenc, KULCSÁR SZABÓ Ernő, JÓZAN Ildikó, BÓNUS Tibor, Bp., Gondolat, 2003, 507-520., Új Dunatáj 2003/4. Babits-szám

VIDA Gergely, Babits Mihály, A világosság udvara – metaforikus értelmezés = Változatok a modernitásra. Tanulmányok a Nyugatról, szerk. GINTLI Tibor, Bp., Anonymus, 2001, 118–133.

 

4. Babits líraformái 1911 után

 

Ajánlott szövegek:

Vakok a hídon, Húsvét előtt, Zsoltár férfihangra, Régen elzengtek Sappho napjai, Örökkék ég a felhők mögött, A gyémántszóró asszony, Ádáz kutyám, Hazám, Psychoanalysis Christiana, Csak posta voltál, Az elbocsátott vad, Ősz és tavasz között, Balázsolás, Jónás imája stb.

 

Ajánlott irodalom:

Lásd a 3. témakörnél.

 

5. A hosszú vers poétikai problémái és Jónás könyve

 

Ajánlott szövegek:

Jónás könyve; Verses napló

 

Ajánlott irodalom:

JAUSS, Hans Robert, Jónás könyve – az „idegenség hermeneutikájának” egy paradigmája = J., H. R., Recepcióelmélet – esztétikai tapasztalat irodalmi hermeneutika, vál. szerk. KULCSÁR SZABÓ Zoltán, Bp., Osiris, 1999, 373–395.

 

6. Babits filozófiai olvasmányai: Platón, Ágoston, Pascal, Nietzsche, Bergson

 

Ajánlott szövegek:

BABITS Mihály, Esszék, tanulmányok, I–II., s.a.r. BELIA György, Bp. Szépirodalmi, 1978.

 

Ajánlott irodalom:

Lásd a 3. témakörnél.

 

7. Babits prózája

 

Ajánlott szövegek:

BABITS Mihály, A gólyakalifa, Kártyavár, s.a.r. ÉDER Zoltán és a Babits Kutatócsoport, Bp., 1996.

BABITS Mihály, Elza pilóta vagy a tökéletes társadalom, s.a.r. BUDA Attila, Bp., Magyar Könyvklub, 2003.

BABITS Mihály, Tímár Virgil fia, s.a.r. SIPOS Lajos, Bp., Magyar Könyvklub, 2001. stb.

Drága élet, Karácsonyi Madonna, Mythológia stb.

 

Ajánlott irodalom:

RÁBA György, Babits Mihály, Bp., Gondolat, 2003, 87–130, 232–246.

RIMÓCZI-HAMAR Márta,Babits Mihály – Virgil – Vergilius, Új Dunatáj, 1999/2.

RIMÓCZI HAMAR Márta, Babits, Virgil és Vitányi Vilmos szeretetértelmezése, BÁR, 1999/2–3.

RÓNAY László, Babits, a regényíró = R. L., Szabálytalan arcképek, Bp., Szépirodalmi, 1982, 7–107.

SIPOS Lajos, Szövegépítés és szövegalkotás Babits Mihály Tímár Virgil fia c. alkotásában, Vigilia, 2002/6.

SZÁVAI János, Babits világirodalmi kánonja és A gólyakalifa = Látókörök metszése. Írások Szegedy Maszák Mihály születésnapjára, szerk. ZEMPLÉNYI Ferenc, KULCSÁR SZABÓ Ernő, JÓZAN Ildikó, BÓNUS Tibor, Bp., Gondolat, 2003, 426–436.

 

8. Babits esszéi, tanulmányai, irodalomtörténete

 

Ajánlott szövegek:

Ady, Az irodalom halottjai, Petőfi és Arany, Modern impresszionisták, Az ifjú Vörösmarty, A férfi Vörösmarty, Magyar költő kilencszáztizenkilencben, Hazugságok paradicsoma, Nemzet és Európa, A madridi levél, Szekszárdi kadarka, Szent István városa, Pajzzsal és dárdával, Itália és Pannónia stb.

Az európai irodalom története

 

Ajánlott irodalom:

BABITS Mihály, Magyar irodalomtörténet arcképekben, s.a.r. FRÁTER Zoltán, Bp., 1996.

KENYERES Zoltán, „A kettészekadt irodalom” és „Az írástudók árulása”. Babits és a Nyugat irodalomszemlélete = K.Z., Korok, pályák, művek,  Bp., 2004, 193–200.

NÉMETH G. Béla, Világkép és irodalomfelfogás az európai irodalom történetében = N.G.B., Babits, a szabadító, Bp., Tankönyvkiadó, 1987, 3–32.

SZEGEDY-MASZÁK Mihály, A művészi értékek állandósága és változékonysága, Babits európai irodalomtörténete = SZ.M.M., Irodalmi kánonok, Debrecen,  1998.

 

9. Babits és a korszak drámaelmélete

 

Ajánlott szövegek:

Laodameia, A második ének, A literátor

 

Ajánlott irodalom:

BABITS Mihály, Drámák, kritikai kiadás, s.a.r. VILCSEK Béla, Bp.., Magyar Könyvklub, 2003.

BÉCSY Tamás, Képmások hullámzása. Babits Mihály lírai drámájáról, Dunatáj. 1989/2.

FRIED István, Babits Mihály mesejátéka. Jegyzetek A második ének c. színdarab margójára, Dunatáj, 1982/4.

KALLÓS Ede, A Laodameia költője, Nyugat, 1924. ápr. 1.

KELEVÉZ Ágnes, „Sohase volt még ilyen szép gyermekem.” Babits nyomában a Laodameia közül, ItK, 2000/1.

LUKÁCS György, A modern dráma fejlődésének története, Bp., Magvető Kiadó, 1978.

MÉSZ Lászlóné, A klasszikus dráma újraértelmezésének kísérlete. Babits Mihály: Laodameia = M.L., Színterek. Drámaelemzések, Bp., Tankönyvkiadó, 1988.

SZILÁRD Léna, A Laodameia-mítosz a XX. században, Filológiai Közlöny, 1979/3–4.

VILCSEK Béla, A dráma és a színház vonzásában. Babits Mihály drámaelmélete, Napjaink, 1988/2.

VILCSEK Béla, A szimbolikus lélekdráma eszménye. A drámaíró Babits, It, 1998/4.

 

10. Az irodalmi levél mint műfaj – Babits Mihály levelezése

 

Ajánlott szövegek:

BABITS Mihály, Levelezése 1890-1906, s.a.r. ZSOLDOS Sándor, Bp., Historia Litteraria Alapítvány – Korona Kiadó, 1998.

BABITS Mihály, Levelezése 1906-1909, s.a.r. SZŐKE Mária, Bp., Akadémiai Kiadó, 2005.

BABITS Mihály, Levelezése 1909-1911, s.a.r. SÁLI Erika, TÓTH Máté, Bp., Akadémiai Kiadó, 2005.

BABITS Mihály, Levelezése 1911–1912, s.a.r. SÁLI Erika, Bp., Magyar Könyvklub, 2003.

HOPP Lajos, A magyar levél-műfaj történetéből = Irodalom és felvilágosodás, szerk. SZAUDER József, TARNAI Andor, Bp., Akadémiai kiadó, 1974.

Magyar írók levelei (XV-XX. század), s.a.r. FÁBIÁN István, Bp., 1938.

SIPOS Lajos, A levélíró Babits Mihály = B. M., Levelezése 1890-1096 s.a.r. ZSOLDOS Sándor, Bp., Historia Litteraria Alapítvány – Korona Kiadó, Bp., 1998, 319–340.

 

 

II. tételsor

 

1. Ady költészetének poétikai problémái

 

2. Kosztolányi és az egzisztenciális regény

 

3. A tradicionális novella- és a regényforma lehetőségei: Móricz Zsigmond

 

4. A fabula és a szüzsé: Krúdy Gyulaó: Szindbád, az ifjúság – Márai Sándor: Szindbád hazamegy

 

5. A regényforma megújítása: Kaffka Margit vagy Tersánszky Józsi Jenő vagy Füst Milán vagy Szabó Dezső vagy Tamási Áron vagy Kós Károly vagy Szerb Antal egy regényének narratológiai problémái

 

6. Formateremtő elvek a szövegalkotásban: Kassák Lajos

 

7. Az irodalmi szociológia poétikai jellemzői

 

8. József Attila és a „tiszta költészet”

 

9. Szabó Lőrinc és a dialogikus versmodell

 

10. Avantgárd, klasszicizálódás és relativizálódás a magyar költészetben: Radnóti, Dsida és Weöres Sándor néhány művének műfajelméleti kérdései

 

Kérem tisztelt hallgatóimat, hogy az I. tételsorból válasszon mindenki öt, a II. tételsorból egy problémakört!

 

 

Budapest, 2005. szeptember 30.                                                                    Sipos Lajos

                                                                                                                      egy. tanár