MR-282, MRN-601 

IRODALOMELMÉLET IV.

2005. őszi félév

Zsadányi Edit

 

 

Kötelező irodalom az írásbeli vizsgára

 

Friedrich NIETZSCHE, A nem-morálisan fölfogott igazságról és hazugságról, Athenaeum, 1992/3.

 

FREUD, Sigmund, A pszichoanalízis foglalata = S. F., Esszék, Bp., 1982.

 

Walter BENJAMIN, A műfordító feladata = W. B., Angelus novus, Bp., 1980.

 

Martin HEIDEGGER, Lét és idő, Bp., 1989, 289–296, 305–315.

 

Uő., Mi a metafizika? = M. H., „…Költőien lakozik az ember…”, Bp., Szeged, 1994.

 

Thomas S. KUHN, A tudományos forradalmak szerkezete, Bp., 1984, 17–29.

 

Hans Georg GADAMER, Szöveg és interpretáció = Szöveg és interpretáció, szerk. BACSÓ Béla, Bp., én.

 

Hans Robert JAUSS; Levél Paul De Manhez = H. R. Jauss., Recepcióelmélet – esztétikai tapasztalat – irodalmi hermeneutika, Bp., 1997.

 

Roland BARTHES, S/Z, Bp., 1997,1-147.

 

Uő., A szöveg öröme = R. B., A szöveg öröme, Bp., 1996.

 

Michel FOUCAULT, Szavak és a dolgok. Osiris, Budapest, 2000. 9-93, 339-431.

 

Michel FOUCAULT, A szubjektum és a hatalom.In. : Bókay Antal- Vilcsek Béla (szerk.) A posztmodern irodalomtudomány kialakulása. Osiris, Budapest, 2002.

 

Jacques DERRIDA,  Grammatológia, I, Szombathely, Párizs, Bécs, Bp., 1991, 25–113.

 

Uő., Az el-különböződés = Szöveg és interpretáció, szerk. BACSÓ Béla, Bp., én.

 

Uő., A fehér mitológia = Az irodalom elméletei, V, szerk. THOMKA Beáta, Pécs, 1997.

 

Uő., Két kérdés aláírásokkal értelmezve, Literatura, 1991/4.

 

Paul DE MAN, A temporalitás retorikája = Az irodalom elméletei, I, szerk. THOMKA Beáta, Pécs, 1996.

 

Szemiológia és Retorika. In. Szöveg és interpretáció, szerk. BACSÓ Béla, Bp., én., In. Paul de Man: Az olvasás allegoriái. Ictus, JATE, Szeged, 1999.

 

Uő., A trópusok retorikája, Helikon, 1994/1–2.

 

Uő., Az önéletrajz mint arcrongálás, Pompeji, 1997/2–3.

 

Uő., Ellenszegülés az elméletnek = Szöveg és interpretáció, szerk. BACSÓ Béla, Bp., én.

 

Uő., Bevezetés = H. R. JAUSS, 1997.

 

Cynthia CHASE, Arcot adni a névnek, Pompeji, 1997/2–3.

 

Harold BLOOM, Költészet, revizionizmus, elfojtás, Helikon, 1994/1–2.

 

Jonathan CULLER, Dekonstrukció, Bp., 1997. 117-154.

 

Clifford GEERTZ, Az ideológia mint kuturális rendszer = C. G., Az értelmezés hatalma, Bp., 1994.

 

Hayden WHITE, A narrativitás értéke a valóság megjelenítésében. = H. W., A történelem terhe, Bp., 1997.

 

Edward SAID, A szöveg, a világ, a kritikus = Testes könyv, I, szerk. KISS Attila Atilla, KOVÁCS Sándor sk, ODORICS Ferenc, Szeged, 1996.

 

Stephen GREENBLATT, A társadami energia áramlása = Testes könyv, I, 1996.

 

Judith BUTLER, Esetleges alapok. A feminizmus és a posztmodern kérdés, Thalassa, 1997, 11–31., In. Csabai Márta, Erős Ferenc (szerk.) Freud titokzatos tárgya. Pszichoanalízis és a női szexualitás. Új Mandátum, Budapest, 1997. 256-275.

 

Shoshana FELMAN, A nők és az őrültség: a kritika téveszméje = Testes könyv, II, szerk. KISS Attila Atilla, KOVÁCS Sándor sk, ODORICS Ferenc, Szeged, 1997, 381–407.

 

Laura Mulvey, Vizuális öröm és narratív film. In: In: Bókay Antal- Vilcsek Béla (szerk.) A posztmodern irodalomtudomány kialakulása. Osiris, Budapest, 2002. 560-568.

 

Holmi K. BHABHA, A posztkoloniális és a posztmodern, Helikon, 1996/4, 484–509.