MR-254 IRODALOMELMÉLET III.

Irodalomjegyzék nem kredites hallgatók számára
2005. tavaszi félév

Zsadányi Edit

 

Csökkentettem (kb 10 tétellel) az eredeti listát, ezt viszont kérem, nem kirakatjegyzék, alaposan és időben olvassák el, nem utolsó éjszakás vizsga. Az előadás anyaga kell, részben fedi a megadott szakirodalmat, van olyasmi az előadásban, ami nincs az irodalomban. Ha nem tudnak járni, kérjenek előadásjegyzetet. Az előadás három nagy témára koncentrál: strukturalizmus (elsősorban narratológia), hermeneutika és beszédaktus-elméletek.

A számonkérés: írásbeli teszt: szövegfelismerés, szövegelemzés, 2-3 kifejtendő kérdés, az egyik olyan szakirodalom, ami nem hangzik el az órán, azt is figyeljük, önállóan hogyan dolgozzák fel, lexikai kérdés: nevek, fogalmak, irányzatok.

 

 

1. Kiteljesedett strukruralizmus

Roman JAKOBSON, Claude LÉVI-STRAUSS, Baudelaire A macskák című versének elemzése = BÓKAY A., VILCSEK B., 1998.

Michael RIFFATERRE, Költői struktúrák leírása = BÓKAY A., VILCSEK B., 1998.

2. Narratológia

Gérard GENETTE, Az elbeszélő diszkurzus = Az irodalom elméletei, I, szerk. THOMKA Beáta, Pécs, 1996.

Dorrit COHN, Áttetsző tudatok = THOMKA B. Az irodalom elméletei. II. Pécs, Jelenkor,1996.

3. A strukturalista szövegfogalom kialakulása

Roland BARTHES, A műtől a szöveg felé = R. B., A szöveg öröme, Bp., 1996.

KULCSÁR SZABÓ Ernő, A szöveg mint recepcióesztétikai probléma, Literatura, 1991/12.

SZEGEDY-MASZÁK Mihály, Az irodalmi mű alaktani hatáselméletéről = SZ-M. M., „Minta a szőnyegen”, Bp., 1995.

4. A történetiség hozzáférhetősége és értelmezhetősége

Wilhelm DILTHEY, A történelmi világ felépítése a szellemtudományokban = W. D., A történelmi világ felépítése a szellemtudományokban, Bp., 1974.

Hans Robert JAUSS, Irodalomtörténet mint az irodalomtudomány provokációja = H. R. J., Recepcióelmélet – esztétikai tapasztalat – irodalmi hermeneutika, Bp., 1997.

KULCSÁR SZABÓ Ernő, Történetiség – megértés – irodalom, Bp., 1996, 62–99.


5. A modern hermeneutika

Hans Georg GADAMER, Hermeneutika = Filozófiai hermeneutika, szerk. CSIKÓS E., LAKATOS L., Bp., 1990.

Rudolf BULTMANN, A hermeneutika problémája = CSIKÓS E., LAKATOS L., 1990.

Hans Robert JAUSS, A költői szöveg az olvasás horizontváltásában = H. R. J., 1997, 320–332.

6. Az olvasás elméletei

Matei CALINESCU, Olvasás és újraolvasás, Literatura, 1991/1.

Norman N. HOLLAND, Egység identitás szöveg én = Testes könyv, I, szerk. KISS Attila Attila, KOVÁCS Sándor sk., ODORICS Ferenc, Szeged, 1996.

Stanley FISH, Van szöveg ezen az órán? = KISS A. A., KOVÁCS S. sk., ODORICS F., 1996.

7. A nyelvi megelőzöttség értelmezhetősége. Az intertextualitás kérdései

Mihail M. BAHTYIN, A szó a költészetben és a prózában = M. M. B., A szó esztétikája, Bp., 1976.

Julia KRISTEVA, Bahtyin: A szó, a párbeszéd és a regény, Helikon, 1968/1.

8. A kánon és a kulturális jelentésképződés

SZEGEDY-MASZÁK Mihály, A bizony(talan)ság ábrándja = SZ. M. M., „Minta a szőnyegen”, Bp., 1995.

Aleida ASSMANN, Az innováció feltételei a kultúrában, Orpheus, 1994/2–3.

9.Beszédaktus és irodalom

John. L. AUSTIN, Tetten ért szavak, Bp., 1990.

Stanley FISH, Bánjunk-e Searle mentén Austin mondvacsinált dolgaival?, Helikon, 1980/2.

KÁLMÁN C. György, Az irodalom mint beszédaktus, Bp., 1990, 92–121.