MR-390/H, illetve MRN-842/H

Irodalomelmélet és irodalomtanítás (szakszeminárium)

A. ép. III. em. 334-es szoba – csüt. 14.00-15.30

Domonkos Péter (20-5777-873; domonkos.peter@freemail.hu)

Jelentkezés: szept. 8-án és 15-én

 

A kurzus célja, hogy műelemzésekkel mutassa be, miként érvényesíthető a kortárs irodalomelméleti iskolák szemléletmódja a középiskolai oktatásban.

 

Tematika és olvasmányjegyzék:

 

1.      Bevezetés: Paul de Man: „Ellenállás az elméletnek” in Szöveg és interpretáció (szerk. Bacsó Béla), h.n., é.n., 97-113.

2.      Strukturalista műértelmezés I.: Michael Riffaterre: „Költői struktúrák leírása: Baudelaire A macskák című költeményének kétféle megközelítése” (1978) in Bókay Antal – Vilcsek Béla: A modern irodalomtudomány kialakulása, Osiris Kiadó, Bp., 1998, 606-623. (Az érdeklődők ugyanebben a kötetben Roman Jakobson és Claude Lévi Strauss 1962-es elemzését is megtalálják a versről.)

3.      Strukturalista műértelmezés II.: a) (amennyiben a résztvevők olvasnak angolul): Michael Riffaterre: „Sylleptic symbols: Rimbaud’s ’Mémoire’” in Nineteenth-century French poetry. Introductions to close reading edited by Christopher Prendergast, Cambridge U.P., Cambridge – New York – Port Chester – Melburne – Sydney, 1990, 178-198.  b) (ha a résztvevők nem olvasnak angolul) Michael Riffaterre: Az intertextus nyoma, Helikon, 1996/1-2. 67-81. (Mallarmé: Charles Baudelaire síremléke)

4.      Hermeneutika I.: Hans-Georg Gadamer: Rainer Maria Rilke létmagyarázata (Romano Guardini könyvéhez), Enigma, 31. szám, 2002 (Az érdeklődők Guardini könyvét is megtalálják magyarul: Romano Guardini: „Sehol világ, csak belül…” Rainer Maria Rilke Duinói Elégiáiról, Új Ember Kiadó, Bp., 2003)

5.      Hermeneutika II.: Hans-Georg Gadamer: Értelem és az értelem elrejtése Paul Celan költészetében, Pannonhalmi Szemle 1993 I/1, 69-76. (Az érdeklődők A posztmodern irodalomtudomány kialakulása című, Bókay, Vilcsek, Szamosi, Sári szerkesztette szgy.-ben is olvashatnak Gadamertől Celanról – Osiris Kiadó, Bp., 2002, 245-261.)

6.      Recepcióesztétikai műértelmezés: Hans Robert Jauss: „A költői szöveg az olvasás horizontváltásában (Baudelaire: Spleen II.)” in uő.: Recepcióelmélet – esztétikai tapasztalat – irodalmi hermeneutika, Osiris Kiadó, Bp., 1997, 320-372. (Az érdeklődők a kötet 407-430. oldalán Paul de Mannak a Spleen-tanulmányt is érintő Jauss-kritikáját is olvashatják.)

7.      a) Amennyiben a résztvevők olvasnak angolul: műértelmezés az „olvasói válasz”-elmélet (reader response theory) jegyében: Roger D. Sell: „The difficult style of The Waste Land: a literary-pragmatic perspective on modernist poetry” in Twentieth-Century Poetry edited by Peter Verdonk, Routledge, London and New York, 1993  b) Ha a résztvevők nem olvasnak angolul, még egy elemzés következik Jausstól: Egy posztmodern esztétika védelmében (Italo Calvino: Ha egy téli éjszakán egy utazó) in uő. id. mű, 236-268.

8.      Dekonstruktív műértelmezés I.: Paul de Man: „Trópusok (Rilke)” in uő.: Az olvasás allegóriái, Szeged, 1999, 35-80.

9.      Dekonstruktív műértelmezés II.: a) (ha a résztvevők olvasnak angolul): Jonathan Culler: „Intertextuality and interpretation”: Baudelaire’s ’Correspondances’” in Nineteenth-century French poetry. Introductions to close reading edited by Christopher Prendergast, Cambridge U.P., Cambridge – New York – Port Chester – Melburne – Sydney, 1990, 118-137.  b) Ha a résztvevők nem olvasnak angolul: Paul de Man: „Antropomorfizmus és trópus a lírában” in uő.: Olvasás és történelem. Válogatott írások, Osiris Kiadó, Bp., 2002, 369-394. (Baudelaire: Kapcsolatok)

10.   Feminizmus I.: Pierre Bourdieu: Férfiuralom, II. fejezet, A rejtett állandók felidézése, Napvilág Kiadó, Bp., 2000, 63-88. (Virginia Woolf: A világítótorony)

11.   Feminizmus II.: Rita Felski: A maszkulinitás álcázása: a femininné tett írás, Kalligram, 2002 szeptember, 30-54. (Joris-Karl Huysmans: A különc)

12.   Posztkolonialitás: a) Mutlu Konuk Blasing: Politics and Form in Postmodern Poetry, Cambridge U.P., Cambridge – New York – Melbourne, 1995, 67-78. és 88-90. (Elizabeth Bishop költeményei)  b) Ha a résztvevők nem olvasnak angolul: Gula Marianna: „Van olyan jó, mint bármelyik hülye darab a Queen’s Royal Színházban”: A nemzet paródiája James Joyce Ulyssesének „Küklopsz”-fejezetében, Filológiai Közlöny, 2003/1-4., 95-115.