Bárdos László

„Vakon írt, háttal a tükörnek”. Pilinszky és Dosztojevszkij

című előadásának (2005. őszi félév)

vizsgakövetelményei

1. tétel: Pilinszky János

Összes vagy Összegyűjtött Versei (a Kráter című kötettől [1976] az Osiris Kiadó gyűjteményeiig)

Pilinszky János: Publicisztikai írások. Budapest, 1999, Osiris Kiadó. (Az 1965–1981 közötti évek munkássága: a 393. oldaltól végig.)

Pilinszky János: Széppróza. Budapest, 1998, Osiris Kiadó. (A Rekviem című forgatókönyvön kívül a könyv teljes anyaga.)

Pilinszky János levelezése Németh Lászlóval (mindkettőjük levelezésgyűjteményéből).

Vázlat Németh Lászlóról, Vigilia, 2003/11.

Róla:

Balassa Péter három tanulmánya Pilinszkyről = A látvány és a szavak. Esszék, tanulmányok 1981–1986, Budapest, 1987, Magvető Könyvkiadó, 137–172. o.

Nemes Nagy Ágnes: Az élők mértana. Prózai írások, Budapest, 2004, Osiris Kiadó.

A kétkötetes kiadványból az alábbi részletek:

I. kötet: Pilinszky János két verse, 356–363. o.; Pilinszky, 466–471. o.

            II. kötet: Az égbolttal volt eljegyezve [Beszélgetés], 476–481.

Merre, hogyan? Tanulmányok Pilinszky Jánosról, szerkesztette Tasi József. Budapest, 1997, Petőfi Irodalmi Múzeum. A gyűjteményből Radnóti Sándor és Szávai Dorottya tanulmánya, valamint még egy szabadon választott írás.

Szávai Dorottya: A fiúság ikonjai = Vigilia, 2003/3, 200–209.

Tolcsvai Nagy Gábor: Pilinszky János. Pozsony, 2002, Kalligram Könyvkiadó. (A teljes mű.)

2. tétel: Dosztojevszkij

Regény:

Az Ördögök vagy A Karamazov testvérek (Makai Imre fordításában)

Róla:

Bakcsi György: Dosztojevszkij (Budapest, 1970, Gondolat Kiadó. Kötelező: 342–405. o.; 421–462. o. – Ajánlott: a választott regényről szóló fejezet.)

3. tétel: Németh László

Tanulmány:

Tolsztoj inasaként = Megmentett gondolatok (1975)

Regény:

Égető Eszter

Drámák:

Az áruló; Nagy család (trilógia); Gandhi halála (A három színmű a Szerettem az igazságot és a Kísérleti dramaturgia című gyűjteményekből [életműsorozat]).

Németh László drámáiról és regényéről:

Kocsis Rózsa: Minőségeszmény Németh László szépírói műveiben. Budapest, Magvető Könyvkiadó, 1982.

Választandó még három tanulmány Németh László elolvasott műveiről, illetőleg a hozzájuk is kapcsolódó kérdésekről. (Ehhez ajánlatos megnézni pl. az író születésének 100. évfordulója alkalmából az irodalmi folyóiratokban 2001-ben közzétett írásokat.) Utána kell nézni még a Németh László élete levelekben (1–3. kötet) című kiadványból (Budapest, 2000, Osiris Kiadó) az Égető Eszter-re vonatkozó leveleknek (ehhez lásd a III. kötet végén található műcímjegyzéket, illetve -mutatót).

4. tétel: Szabó Magda

Regények:

Freskó; Mózes egy, huszonkettő; Az ajtó

Szabó Magda életművéről jól lehet tájékozódni az Irodalomtörténet 1997. évi 3. számából. Ebből el kell olvasni Az ajtóról írt tanulmányt; a 415. oldalon kezdődő bibliográfia alapján még két írás választandó, elsősorban a „kötelező olvasmányokról”, illetőleg Szabó Magda regényírói művészetéről.

5. tétel: Hajnóczy Péter

Hajnóczy Péter Művei (Szépirodalmi, 1982): A fűtő; M.; A halál kilovagolt Perzsiából; Jézus menyasszonya (a 424. oldalig).

Róla:

Németh Marcell: Hajnóczy Péter. Pozsony, 1999, Kalligram Könyvkiadó. Két választott fejezet a hat közül. Valamint: még egy tanulmány Hajnóczyról (a könyv végén levő bibliográfiából választható).

5/a tétel: Heinrich von Kleist: Kohlhaas Mihály (elolvasandó)

6. tétel: Orbán Ottó, Petri György, Várady Szabolcs

A három költő közül egyről beszámolni, legalább három, különböző korszakba tartozó kötetük tíz-tíz verse alapján. Várady Szabolcstól az 1988-ban megjelent Hátha nem úgy van c. kötetet kell feldolgozni. Mindhármuknak gyűjteményes köteteik is megjelentek: ezek is használhatók.

Róluk:

Két-két szabadon választott tanulmány vagy két-két könyvfejezet (pl. Petriről Fodor Géza vagy Keresztury Tibor monográfiájából).

7. tétel: Gergely Ágnes, Székely Magda, Karafiáth Orsolya

A három költő közül egyről beszámolni. Gergely Ágnestől a következő két kötetből olvasni: Árnyékváros,1986 (legalább tíz vers), illetve a Nekropolisz című kötet egésze. Székely Magda: Összegyűjtött verseinek (1992) egésze. Az utóbbiról kötelező: Nemes Nagy Ágnes: Jegyzetek a rejtőzésről. Székely Magda versei = Nemes Nagy Ágnes: Az élők mértana. Prózai írások. Budapest, 2004, Osiris Kiadó, I. kötet, 433–438. Karafiáth Orsolya eddig megjelent két kötetének egésze, valamint egy róla szóló írás (inkább csak recenziók akadnak).

 

2005. október 17.                                                                                                                                        Bárdos László