MRN-561 Írók és művek a felvilágosodás kori magyar irodalomban
Szilágyi Márton

Vizsgatételek

(2005-2006, őszi félév)

 

1. Bessenyei György: Ágis tragédiája

Ajánlott kiadás: Bessenyei György, Színművek, sajtó alá rendezte: Bíró Ferenc, Bp., 1990.

Szakirodalom: Bíró Ferenc, A fiatal Bessenyei és íróbarátai, Bp., 1976, 96–131.

 

2. Dugonics András: Etelka

Ajánlott kiadás: Dugonics András, Etelka, sajtó alá rendezte: Penke Olga, Debrecen, 2002.

Szakirodalom: Bodor Béla, Régi magyar regénytükör, Bp., [2001], 189–199; Penke Olga, Utószó = Dugonics András, Etelka, sajtó alá rendezte: Penke Olga, Debrecen, 2002, 409–456.

 

3. Batsányi lírai életműve

Ajánlott kiadás: Batsányi János összes művei, I., Versek, sajtó alá rendezte: Keresztury Dezső és Tarnai Andor, Bp., 1953.

Szakirodalom: Bíró Ferenc, A felvilágosodás korának magyar irodalma, Bp., 1994, 347–362.

 

4. Kazinczy: Bácsmegyey öszve-szedett levelei

Ajánlott kiadás: Érzelmes históriák, Válogatás a magyar szentimentalizmus korának kedvenc olvasmányaiból, sajtó alá rendezte: Lőkös István, Bp., 1982.

Szakirodalom: Némedi Lajosné, Kazinczy és Bácsmegyeije, Fordítás vagy “teremtés”? = Könyv és könyvtár, A KLTE könyvtárának évkönyve, VI., Debrecen, 1967, 171–196.; Bodor Béla, Régi magyar regénytükör, Bp., [2001], 149–156.

 

5. Kármán József: Fanni hagyományai

Ajánlott kiadás: Első folyóirataink: Uránia, szerkesztette: Szilágyi Márton, Debrecen, 1999.

Szakirodalom: Szilágyi Márton, Kármán József és Pajor Gáspár Urániája, Debrecen, 1998, 369–403.; Devescovi Balázs, A mítosz és Fanni, A Kármán József körüli legendák és a Fanni hagyományait környező mítosz(ok) elemzése, [diskurziválás] 5.0, Bp. – Szeged, 2000.

 

6. Csokonai Vitéz Mihály: Dorottya, avagy a dámák diadala a fársángon

Ajánlott kiadás: Csokonai Vitéz Mihály, Költemények 4., 1797–1799, sajtó alá rendezte: Szilágyi Ferenc, Bp., 1994, (Csokonai Vitéz Mihály összes művei).

Szakirodalom: Vargha Balázs, Csokonai Vitéz Mihály alkotásai és vallomásai tükréban, Bp., 1974, 207–231.;

 

7. Fazekas Mihály: Lúdas Matyi

Ajánlott kiadás: Fazekas Mihály összes művei, I. kötet, sajtó alá rendezte: Julow Viktor és Kéry László, Bp., 1955.

Szakirodalom: Julow Viktor, Fazekas Mihály, Bp., 1982.; Szilágyi Márton, Kegyelem és erőszak, Fazekas Mihály Lúdas Matyija, Alföld, 2002/7, 41–57.

 

8. Mondolat; Felelet a Mondolatra

Ajánlott kiadás: Pennaháborúk, Nyelvi és irodalmi viták: 1781–1826, sajtó alá rendezte: Szalai Anna, Bp., 1980.

Szakirodalom: Tolnai Vilmos, A nyelvújítás, A nyelvújítás elmélete és története, Bp., 1929. 

 

9. Kölcsey lírai életműve

Ajánlott kiadás: Kölcsey Ferenc, Versek és versfordítások, sajtó alá rendezte: Szabó G. Zoltán, Bp., 2001, (Kölcsey Ferenc minden munkái).

Szakirodalom: Kulin Ferenc, Kölcsey személyiségének fejlődése – lírája tükrében = Uő., Közelítések a reformkorhoz, Tanulmányok, Bp., 1986, 57–105.

 

10. Kisfaludy Károly: A tatárok Magyarországban

Ajánlott kiadás: Kisfaludy Károly válogatott művei, sajtó alá rendezte: Kerényi Ferenc, Bp., 1983.

Szakirodalom: Horváth János, A magyar irodalom fejlődéstörténete, Bp., 1980, 301–306.

 

11. Katona József: Bánk bán

Ajánlott kiadás: Katona József, Bánk bán, Kritikai kiadás, sajtó alá rendezte: Orosz László, Bp., 1983.

Szakirodalom: Waldapfel József, Katona József, Bp., é.n., 73–194.; Sándor Iván, Vég semmiség, A százhetven éve fel nem fedezett Bánk bán, Pécs, 1993.; Bíró Ferenc, Katona József, Monográfia, Bp., 2002, 91–167.

 

Budapest, 2005. november 19.

 

Szilágyi Márton

                                                                                                          egyetemi docens