MRN 413
TÉTELEK
2006 tavasz

 

A” tételek

1. A korszak általános jellemzői

Ajánlott szakirodalom:

- SÁRKÁNY Mihály, SOMLAI Péter, A haladástól a kontingenciáig, in  GEDEON Péter, PÁL Eszter, SÁRKÁNY Mihály, SOMLAI Péter:  Az evolúció elméletei és metaforái , Bp., 2004, 11-52.

-  KENYERES Zoltán, Egy korszak geneziséről, in Uő, Korok, pályák, művek, Bp., 2004, 9-21

 

2. Schopenhauer, Nietzsche

Ajánlott szakirodalom:

- NAGY Sándor, Schopenhauer, „a világosan látó pesszimista”, in Schopenhauer, A világ mint akarat és képzet, Bp., 1991, 603-633.

- SZÉLL Zsuzsa, Bevezetés, in Friedrich Nietzsche válogatott írásai, Bp., 1972, 5-42.

- GILLES Deleuze, Nietzsche és a filozófia, Bp., 1999, 296-300.

 

3. Bergson, Freud, pszichoanalízis

Ajánlott szakirodalom:

- BABITS Mihály, Bergson filozófiája, in Uő, Esszék, tanulmányok, Bp., 1978, I. 136-156.

-  Sigemund FREUD, A pszichoanalízis rövid vázlata és Bevezetés a pszichoanalízisbe, in A pszichoanalízis és modern irányzatai, szerk. Buda Béla, Bp., 71-133.

 

4. A dekadencia és az esztétizmus

Ajánlott szakirodalom:

- Richard GILMAN, A dekadencia, Bp., 1990, 1-86.

- Carl, E.,SCHORSKE, Fin-de-siècle-Vienna,  New York, Introduction xvii- xxx, valamint The trasformation of the Garden 279-319. (A könyv elérhető magyar fordításban.)

 

5. A szimbolizmus, a szimbolum és allegória

Ajánlott szakirodalom:

- KOMLÓS Aladár,  A szimbolizmus,  Bp., 1965, 5-93.

- Hans-Georg GADAMER,  A szép aktualitása, Bp., 1994, 51-62.

- Paul de MAN,   A temporalitás retorikája, in Az irodalom elméletei I. szerk. THOMKA Beáta, Pécs, 1996, 1-60.

 

6. Az impresszionizmus és a szecesszió

Ajánlott szakirodalom:

- FÜLEP Lajos, Magyar művészet, Bp., 1971, 97-109.

- NYÍRI Kristóf, Az impresszionizmus osztrák filozófiája, in Uő, A Monarchia szellemi életéről, Bp., 1980, 86-107.

-  PÓK Lajos, A szecesszió, Egy művészeti mozgalom történeti szerepe és esztétikája, in A szecesszió, szerk. Pók Lajos, Bp., 1972, 7-118.

 

7. Nagybánya, színház, zene

Ajánlott szakirodalom:

- NÉMETH Lajos, Modern magyar művészet, Bp., 1968, 15-24.

- RÉTI István, A nagybányai művésztelep, Bp., 1994. (Több más kiadása is van.)

- IMRE Oo Zoltán, Színházi reform és recepció. Kísérlet a Thália Társaság (1904-1908) működésének (újra)értelmezésére, Theátron, 2003 tavasz, 9-16.

- BARTÓK Béla, Miért és hogyan gyűjtsünk népzenét? In Bartók Béla, válogatott írásai, s.a.r. SZÖLLŐSY András, Bp., 1956, 127-132. (Több más kiadása is van.)

- KODÁLY Zoltán, Magyar népzene, in Uő, Visszatekintés, s.a.r. BÓNIS Ferenc,  Bp., 1974, II. 134-136.

 

8. A Nyugat

Ajánlott szakirodalom:

- KENYERES Zoltán, A nyugat periódusai, in Uő, Korok, pályák, művek ,i.m., 58-83.

 

9. Ady Endre

Ajánlott szakirodalom:

- KENYERES Zoltán, Ady Endre, Bp., 1998.

 

10. Babits Mihály

Ajánlott szakirodalom:

- RÁBA György: Babits Mihály, Bp., 1983.

- NEMES Nagy Ágnes, A hegyi költő, Bp., 1984,

- SIPOS Lajos, Babits Mihály, Bp., 2003.

 

11. Kosztolányi Dezső

Ajánlott szakirodalom:

- RÓNAY László, Kosztolányi Dezső, Bp., 1978.

- VERES András, A „homo aestheticus”. Kosztolányi Dezső vázlatos pályaképe, Literatura, 2004/3-4, 293-307.

 

12. József Attila

Ajánlott szakirodalom:

- TVERDOTA György, József Attila,  Bp., 1999.

- KENYERES Zoltán, „Magad emésztő”, Irodalomtörténet, 2005, 4.sz., 361-367.

 

13. Szabó Lőrinc, Weöres Sándor

Ajánlott szakirodalom:

- RÁBA György, Szabó Lőrinc, Bp., 1972.

- KENYERES Zoltán, Tündérsíp, Bp., 1983.

- SCHEIN Gábor, Weöres Sándor, Bp., 2001.   

.

14. Változatok a modern prózára (Proust, Joyce, V. Woolf, Krúdy Gyula, Szentkuthy Miklós)

Ajánlott szakirodalom:

- GYERGYA Albert, Marcel Proust, in A francia irodalom a huszadik században,szerk. Köpeczi Béla, Bp. 1974, I. 153-186.

- Gilles DELEUZE, Proust, Bp., 2002.

- EGRI Péter, James Joyce, in Az angol irodalom a huszadik században, szerk. Báti László és Kristó Nagy István, Bp., 1970, I. 227-245.

- SZEGEDY-MASZÁK Mihály, Virginia Woolf, Az angol irod. a huszadik században, i.m. I 247-262.

- BORI Imre, Krúdy Gyula, Újvidék, 1978. (A Krúdy-effektusok c. fejezet, 104-115.)

- Harmonikus tépett lélek,  Réz Pál videobeszélgetése Szentkuthy Miklóssal, Bp.,1994.

- GINTLI Tibor, „Valaki van, aki nincs” (Személyiségelbeszélés és identitás Krúdy Gyula regényeiben), Bp., 2006.

- HEGYI Katalin, Szentkuthy Miklós, Bp., 2001.

 

15. Az avantgárd és a neoavantgárd

Ajánlott szakirodalom:

- KASSÁK Lajos, Az izmusok története, Bp., 1972. (Más kiadása is van)

- SZABOLCSI Miklós, A neoavantgarde, in A neovavantgarde, szerk., KRÉN Katalin, MARX József,Bp., 1981, 7-114.

 

16. Időrendi vázlat 1945-1990

(Csak az intézeti honlapon)

 

 

„B” tétel

Szabadon választott magyar vagy világirodalmi szépirodalmi mű elemzése. (Időhatár: 1900-2006)