MR-282/b=MRN-671/b Ady, Babits, Kassák
Sipos Lajos prof.
2005. tavasz

 

A vizsgára az I. tételsorból mindenki válasszon öt, a II. tételsorból egy problémakört!

 

I. tételsor

 

1. Eszmei és filozófiai problémák, világkép-változás és globalizáció a késő modernitás korában. Nietzsche; Freud, Jung, Adler; Bergson; történetbölcseleti irányok: Spengler, Ortega, Huizinga; a marxizmus mint történelem-, társadalom- és gazdaságfilozófia; az egzisztencializmus kérdésirányai; a század vallásbölcseletei (az egyik problémakör részletes kifejtésével)

 

2. A századelő szellemi élete. Folyóiratok, kiadók, társaságok. A Hét, Új Idők, Huszadik Század, Élet (1909-1944), Társadalomtudományi Társaság (áttekintés az egyik részletes bemutatásával). A Nyugat-folyóirat előzményei és története, szemléleti irányai és vitái.

 

Ajánlott irodalom:

KENYERES Zoltán: A Nyugat periódusai = K. Z. , Korok, pályák, művek; Bp., Akadémiai Kiadó, 2004, 58-83

♠ A Nyugat-jelenség (1908-1998), szerk. Szabó B. István, Bp., Anonymus, 1998

SCHILLER Erzsébet, A Nyugat folyóirat viszonya az irodalomtörténet-íráshoz

♠ Változatok a modernitásra. Tanulmányok a Nyugatról,  szerk. GINTLI Tibor, Bp. Anonymus, 2001, 5-18.

♠ RÓNAY László, A Nyugat és a világirodalom = R. L. , Szabálytalan arcképek, Bp., 1982, 261-279

 

3. Ady 1914-ig tartó pályakorszakának költészetelméleti kérdései

 

Ajánlott szövegek:

Góg és Magóg fia vagyok én, Új vizeken járok, A magyar Ugaron, A Gare de l’Est-en, Harc a Nagyúrral, Lédával a bálban, Az ős Kaján, Lelkek a pányván, A vár fehér asszonya, Özvegy legények tánca, Krisztus kereszt az erdőn, A Sion-hegy alatt, Az Isten balján, Emlékezés Táncsics Mihályra, Kocsi-út az éjszakában, Bújdosó kuruc rigmusa, A föl-föl dobott kő, A föltámadás szomorúsága, Szent lehetetlenség zsoltárja stb.

Ismeretlen Korvin-kódex margójára, A magyar Pimodán, Négy fal között, Költők, A duk-duk affér, Petőfi nem alkuszik stb.

 

Ajánlott irodalom:

♠ EISEMANN György, A lírai én mitológiája Ady Endre költészetében = E. Gy., Ősformák jelenidőben, Bp., Orpheusz, 1998.

♠ FÜLEP Lajos, Ady éjszakái és éjszakája = F.L., Művészet és világnézet, Bp., Magvető, 1976.

♠ GINTLI Tibor, A Mindenség-élmény jelentősége Ady lírájában, It, 1994/1-2.

♠ HÉVIZI Ottó, Egy „elböcsült” poéta hívősége, Alföld, 1993/9.

KENYERES Zoltán, Ady Endre,Bp., Korona, 1998.

H. NAGY Péter, Ady-kollázs, Pozsony, Kalligram, 2003

KIRÁLY István, Ady Endre I.-II, Bp. Magvető, 1970.

♠ KOPÁTSY Sándor, Beszélgetések Adyval, Bp., Száminform, 1992.

♠ RÁBA György, Szimbólum és világnézet. Ady Endre: Jó Csönd–herceg előtt; A drámaelvű líra. Ady – túl a szimbolizmuson = R. Gy. Csönd-herceg és a nikkel szamovár,Bp., Szépirodalmi Kiadó, 1986.

SZEGEDY-MASZÁK Mihály, Ady és a francia szimbolizmus = Sz. M. M. Irodalmi kánonok, Debrecen, Csokonai, 1998.

♠ Újraolvasó. Tanulmányok Ady Endréről, szerk. KABDEBÓ Lóránt, KULCSÁR SZABÓ Ernő, KULCSÁR SZABÓ Zoltán, MENYHÉRT Anna, Bp., Anonymus, 1999. stb.

HORVÁTH János, Ady szimbolizmusa = Esszépanoráma I. szerk. KENYERES Zoltán, Bp., Szépirodalmi, 1978.

 

4. Ady-problémák: 1914-1918

 

Ajánlott szövegek:

Hunn, új legenda, Emlékezés egy nyári éjszakára, Ember az embertelenségben, E nagy tivornyán, Mai próféta átka, Intés az örzőkhöz, Az eltévedt vén lovas, Nótázó vén bakák, Krónikás ének 1918-ból, Ézsaiás könyvének margójára, A Kalota partján, Beteg szívemet hallgatod stb.

 

Ajánlott irodalom:

♠ Lásd a 3. témakör

 

5. Babits Mihály első két kötetének poétikai tapasztalata

 

Ajánlott szövegek:

A Spinoza-szobor előtt, A lírikus epilógja, In Horatium, Húnyt szemmel, Óda a bűnhöz, Himnusz Iriszhez, Messze, messze…, Az örök orsó, Esti kérdés, Fekete ország, A Danaidák, Laodameia stb.

 

Ajánlott irodalom:

♠ Babits Mihály Arany Jánosról, s.a.r. PIENTÁK Attila, Bp., ELTE Eötvös, 2003.

♠ A Babits család levelezése,  s.a.r. BUDA Attila, Bp., Universitas, 1996.

♠ Babits Mihály, Drámák, kritikai kiadás, s.a.r. VILCSEK Béla, Bp., Magyar Könyvklub, 2003.

♠ BABITS Mihály, „Engem nem látott senki még” Babits olvasókönyv I.-II., s.a.r. SIPOS Lajos, Bp., Historia Litteraria Alapítvány – Korona, 1999.

♠ BABITS Mihály, „Itt a halk és komoly beszéd ideje.” Interjúk, vallomások, s.a.r.  TÉGLÁS János, Celldömölk, Panz-Westermann, 1997.

♠ BABITS Mihály, Levelezése 1890-1906,  s.a.r. ZSOLDOS Sándor, Bp., Historia Litteraria Alapítvány – Korona, 1998.

♠ BABITS Mihály, Levelezése 1906-1909,  s.a.r. SZŐKE Mária, Bp., Akadémiai, 2005.

♠ BABITS Mihály, Levelezése 1909-1911, s.a.r. SÁLI Erika, TÓTH Máté, Bp., Akadémiai, 2005.

♠ KELEVÉZ Ágnes, A keletkező szöveg esztétikája. Genetikai közelítés Babits költészetéhez, Bp., Argumentum, 2000.

  …kínok és álmok közt…”. Czeizel Endre, Gyenes György, Harmati Lídia, Németh Attila, Rihmer Zoltán, Sipos Lajos, Szállási Árpád Babitsról,  szerk.

♠ SIPOS Lajos, Bp., Akadémiai, 2004.

♠ NEMES NAGY Ágnes, A hegyi költő, Bp., Magvető, 1984.

♠ NÉMETH G. Béla, Babits, a szabadító, Bp., Tankönyvkiadó, 1987.

♠RÁBA György, Babits Mihály, Bp., gondolat, 1983.

♠ RÁBA György, Babits Mihály költészete 1903-1920, Bp., Szépirodalmi, 1981.

♠ RIMÓCZI-HAMAR Márta, Babits Horatius ellen?, Irodalomismeret, 2004/1-2.

♠ SIPOS Lajos, Babits Mihály. Élet-kép, Bp., Elektra, 2003.

♠TVERDOTA György, Babits megtérése = Látókörök metszése. Írások Szegedy-Maszák Mihály születésnapjára, szerk. ZEMPLÉNYI Ferenc, KULCSÁR SZABÓ Ernő, JÓZAN Ildikó, BÓNUS Tibor, Bp., Gondolat, 2003, 507-520., Új Dunatáj 2003/4. Babits-szám

♠ VIDA Gergely, Babits Mihály, A világosság udvara – metaforikus értelmezés = Változatok a modernitásra. Tanulmányok a Nyugatról, szerk. GINTLI Tibor, Bp., Anonymus, 2001, 118-133. stb.

 

6. Babits líraformái 1911 után

 

Ajánlott szövegek:

Vakok a hídon, Húsvét előtt, Zsoltár férfihangra, Régen elzengtek Sappho napjai, Örökkék ég a felhők mögött, A gyémántszóró asszony, Ádáz kutyám, Hazám, Psychoanalysis Christiana, Csak posta voltál, Az elbocsátott vad, Ősz és tavasz között, Balázsolás, Jónás imája stb.

 

Ajánlott irodalom:

♠ Lásd az 5. témakör.

 

7. A hosszú vers poétikai problémái és Jónás könyve

 

Ajánlott szövegek:

Jónás könyve

 

Ajánlott irodalom:

♠ JAUSS, Hans Robert, Jónás könyve – az „idegenség hermeneutikájának” egy paradigmája = J., H. R., Recepcióelmélet – esztétikai tapasztalat irodalmi hermeneutika, vál. Szerk. KULCSÁR SZABÓ Zoltán, Bp., Osiris, 1999, 373-395.

Lásd az 5. témakör.

 

8. Babits filozófiai olvasmányai: Platón, Ágoston, Pascal, Nietzsche, Bergson

 

Ajánlott szövegek:

♠ BABITS Mihály, Esszék, tanulmányok, I.-II., s.a.r. BELIA György, Bp. Szépirodalmi, 1978.

 

Ajánlott irodalom:

♠ A felsorolt szerzők művei.

 

9. Babits prózája

 

Ajánlott szövegek:

♠ BABITS Mihály, A gólyakalifa, Kártyavár, s.a.r. ÉDER Zoltán és a Babits Kutatócsoport, Bp., Historia Litteraria-Korona, 1996.

♠ BABITS Mihály, Elza pilóta vagy a tökéletes társadalom, s.a.r. BUDA Attila, Bp., Magyar Könyvklub, 2003.

♠ BABITS Mihály, Tímár Virgil fia, s.a.r. SIPOS Lajos, Bp., Magyar Könyvklub, 2001. stb.

Drága élet, Karácsonyi Madonna, Mythológia stb.

 

Ajánlott irodalom:

♠ BALASSA Péter, Az önéletíró Babits, Jelenkor, 1984/4.

♠ RÁBA György, Babits Mihály, Bp., Gondolat, 2003, 87-130, 232-246.

♠ RIMÓCZI-HAMAR Márta, Babits Mihály – Virgil – Vergilius, Új Dunatáj, 1999/2.

♠ RIMÓCZI HAMAR Márta, Babits, Virgil és Vitányi Vilmos szeretetértelmezése, BÁR, 1999/2-3.

♠ RÓNAY László, Babits, a regényíró = R.L., Szabálytalan arcképek, Bp., Szépirodalmi, 1982, 7-107.

♠ SIPOS Lajos, Szövegépítés és szövegalkotás Babits Mihály Tímár Virgil fia c. alkotásában, Vigilia, 2002/6.

SZÁVAI János, Babits világirodalmi kánonja és A gólyakalifa = Látókörök metszése. Írások Szegedy Maszák Mihály születésnapjára, szerk. ZEMPLÉNYI Ferenc, KULCSÁR SZABÓ Ernő, JÓZAN Ildikó, BÓNUS Tibor, Bp., Gondolat, 2003, 426-436.

 

10. Babits esszéi, tanulmányai, irodalomtörténete

 

Ajánlott szövegek:

Ady, Az irodalom halottjai, Petőfi és Arany, Modern impresszionisták, Az ifjú Vörösmarty, A férfi Vörösmarty, Magyar költő kilencszáztizenkilencben, Hazugságok paradicsoma, Nemzet és Európa, A madridi levél, Szekszárdi kadarka, Szent István városa, Pajzzsal és dárdával, Itália és Pannónia stb.

Az európai irodalom története

 

Ajánlott irodalom:

♠ BABITS Mihály, Magyar irodalomtörténet arcképekben, s.a.r. FRÁTER Zoltán, Bp., Ferenczy, 1996.

KENYERES Zoltán, „A kettészekadt irodalom” és „Az írástudók árulása”. Babits és a Nyugat irodalomszemlélete = K.Z., Korok, pályák, művek,  Bp., Akadémiai, 2004, 193-200.

♠ NÉMETH G. Béla, Világkép és irodalomfelfogás az európai irodalom történetében = N.G.B., Babits, a szabadító, Bp., Tankönyvkiadó, 1987, 3-32.

SZEGEDY-MASZÁK Mihály, A művészi értékek állandósága és változékonysága, Babits európai irodalomtörténete = SZ.M.M., Irodalmi kánonok, Debrecen, Csokonai, 1998.

 

11. A késő modernség második hullámában: Kassák líraformái

 

Ajánlott szövegek:

Brr…bum…, A végtelen határban csokorban álltak, Júliusi földeken, Mesteremberek, Őszi eső, A gyász óráiban, számozott versek, képversek stb.

 

Ajánlott irodalom:

♠ ACZÉL Géza, Kassák Lajos, Bp., Akadémiai, 1999.

♠ BÉLÁDI Miklós, Kassák Lajos költészete = B.M., A közvetítő kritika, Bp., Magvető, 1996, 32-65.

♠ BORI Imre, KÖRNER Éva, Kassák Lajos, Bp., Szépirodalmi, 1975.

♠ Én Kassák Lajos vagyok,  szerk. FERENCZI László, Bp., Gondolat, 1987.

♠ KASSÁK Lajos, PÁN Imre, Izmusok. Modern művészeti irányok története, s.a.r. CSAPLÁR Ferenc, Bp., Napvilág, 2003.

♠ Magam törvénye szerint. Tanulmányok és dokumentumok Kassák Lajos születésének századik évfordulójára, szerk. CSAPLÁR Ferenc, Bp., Magvető, 1987.

 

12. A ló meghal a madarak kirepülnek – Egy ember élete. Formateteremtő elvek a szövegalkotásban

 

Ajánlott szövegek:

A ló meghal, a madarak kirepülnek, Egy ember élete, Önarckép – háttérrel, Szintetikus irodalom stb.

 

Ajánlott irodalom:

♠ Formateremtő elvek a költői alkotásban, szerk. HANKISS Elemér, Bp., Akadémiai, 1971.

♠ KECSKÉS András, Kassák Lajos: A ló meghal a madarak kirepülnek = Irodalomtanítás az ezredfordulón, főszerk. SIPOS Lajos, Celldömölk, Panz-Westermann, 1998, 629-644.

♠ Apollinaire, Égöv, Új szellem és a költők, Cendrars, Transzszibériai expressz.

 

II. tételsor

1. Kosztolányi és az egzisztenciális regény

 

2. A tradicionális novella- és a regényforma lehetőségei: Móricz Zsigmond

 

3. A fabula és a szüzsé: Krúdy Gyula, Szindbád, az ifjúság – Márai Sándor, Szindbád hazamegy

 

4. A regényforma megújítása: Kaffka Margit vagy Tersánszky Józsi Jenő vagy Füst Milán vagy Szabó Dezső egy regényének narratológiai problémái

 

5. Az irodalmi szociológia poétikai jellemzői

 

6. József Attila és a „tiszta költészet”

 

7. József Attila, Eszmélet – vers vagy versciklus?

 

8. Szabó Lőrinc és a dialogikus versmodell

 

9. Avantgárd, klasszicizálódás és relativizálódás a magyar költészetben: Radnóti, Dsida és Weöres Sándor néhány művének műfajelméleti kérdései

 

10. Változatok a regényformára: Tamási Áron vagy Kós Károly vagy Kuncz Aladár vagy Szerb Antal vagy Déry Tibor vagy Németh László egy műve alapján.